Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Twój koszyk jest pusty ...
 • Sushi-shop banner
 • Sushi-profi banner

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy displex.pl, prowadzony przez VIPCOM Marek Jakubowski z siedzibą w Opolu, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.displex.pl. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez displex.pl danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm).
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego displex.pl.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest VIPCOM Marek Jakubowski z siedzibą w Opolu, przy ul. Ozimskiej 4, NIP 742632869, REGON 531272285, właściciel sklepu internetowego displex.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Sprzedającym".
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 3. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Kupującego bez jego wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.
  Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenia wniosku.
 4. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 5. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub dokonania rejestracji w celu utworzenia indywidualnego Konta na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu bezpiecznym połączeniem.
 6. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie displex.pl i jednoczesna rejestracja lub samodzielna rejestracja konta w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Informacje te służą do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym sklep displex.pl jest uprawniony do powierzania zebranych dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
 7. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 8. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia a w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody mogą być wykorzystane również w celach wykonywania marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora danych.

II. Zakres i cel zbieranych danych

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:
  1. adres email
  2. hasło
  3. imię i nazwisko
  4. adres zamieszkania
  5. numer telefonu kontaktowego.
 2. W celu złożenia zamówienia Newslettera użytkownik powinien podać adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Wszelkie dane podane przez Kupującego w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania Zamówienia, podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Sprzedającego w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
 6. Wysyłka informacji handlowych za uprzednio wyrażoną dobrowolną zgodą odbywać się będzie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., poz. 243 z późn. zm.).
 7. Sprzedający informuje, że chroni dane osobowe Kupujących będących przedsiębiorcami w zakresie, w jakim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie zastrzega jawności, w szczególności w zakresie danych wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0 poz. 672).
 8. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (DotPay) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje finansowe.
 9. Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Newslettera.
 10. Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r, poz. 922 ze zm.) lub w przypadku, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. W takim wypadku Sprzedający może pozostawić w zbiorze danych imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego korzystania osoby w celach objętych sprzeciwem.
 12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia, świadczenia usługi dostępu do Konta czy przesyłania Newslettera.
 15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Kupujących, które mogą być pomocne przy:
  1. diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
  2. tworzeniu analiz statystycznych, w szczególności polegających na określeniu, z jakich miejsc notowano najwięcej odwiedzin,
  3. administrowaniu zabiorem danych,
  4. udoskonalaniu rozwiązań zastosowanych w Sklepie.

III. Newsletter

 1. Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, wydawanej przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. W celu otrzymywania Newsletter Kupujący powinien:
  1. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;
  2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 4. Kupujący w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego. Sprzedający potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Sprzedający zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Kupującego Newslettera. Kupujący może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
 5. Administrator danych oświadcza, że adres poczty elektronicznej Kupującego nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nie służących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedającego nie mogą naruszać praw Kupującego.
 4. Kontakt z displex.pl oraz wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Opole 25-05-2018

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ